ترجمه مقاله

زهدگرا

فرهنگ مترادف و متضاد

تقواگرا، زاهد، متقی، مرتاض
ترجمه مقاله