ترجمه مقاله

رژیم

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. نظام
۲. ترتیب، روش، سبک، طرز
۳. احتماء، برنامهغذایی، پرهیز
۴. خوشه ≠ ناپرهیزی
ترجمه مقاله