ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستنخورده

فرهنگ مترادف و متضاد

بکر، سالم، سربمهر ≠ مخدوش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ