ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خرفتی

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. کمهوشی، کمحواسی، فراموشکاری
۲. کودنی، ابلهی، کندذهنی، خنگی، حماقت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ