ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدشهدار شدن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. لطمه دیدن، آسیب دیدن، صدمه دیدن
۲. معیوب شدن، ناقص گشتن
۳. لکهدار شدن
۴. شبههناک شدن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ