ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاورشناس

فرهنگ مترادف و متضاد

شرقشناس، مستشرق ≠ غربشناس، مستغرب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ