ترجمه مقاله

تساهل

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. انعطاف، تسامح، سهلگیری، آسانگیری
۲. سهلانگاری، مسامحه، مماطله
۳. سهلانگاری کردن، مسامحه کردن ≠ کوشیدن
۴. سهل گرفتن، آسان گرفتن ≠ سخت گرفتن
ترجمه مقاله