ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگماشتن

فرهنگ مترادف و متضاد

انتصاب کردن، برگماردن، گماشتن، مامور کردن، ماموریتدادن، منصوب کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ