آرمان

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. ایده، ایدهآل، شعار، مرام، هدف
۲. نصبالعین
۳. آرزو، امید
۴. اندوه، حسرت، غم
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما