آرزومندی

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اشتیاق، رغبت، شوق، میل
۲. تعشق، شیفتگی، عاشقی، هواداری
۳. تحسر، حسرت
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما