ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یوم

فرهنگ فارسی معین

(یَ یا یُ) [ ع . ] (اِ.) روز. ج . ایام .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ