ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کبتر

فرهنگ فارسی معین

(کَ تَ) (اِ.) کبوتر، کفتر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ