ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نهفته

فرهنگ فارسی معین

(نُ هُ تِ) (ص مف .) پنهان ، پوشیده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ