ترجمه مقاله

نالیدن

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (مص ل .) 1 - گریه و زاری . 2 - گله و شکایت کردن .
ترجمه مقاله