ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقوش

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) نقش شده ، نگاشته .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ