ترجمه مقاله

ملیک

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] 1 - (ص .) صاحب ملک . 2 - صاحب ، خداوند. 3 - خدای تعالی . 4 - (اِ.) پادشاه .
ترجمه مقاله