ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصبوغ

فرهنگ فارسی معین

(مَ) [ ع . ] (اِمف .) رنگ کرده شده .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ