ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غباری گرفتن

فرهنگ فارسی معین

( ~ . گِ رِ تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) اندوهناک شدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ