ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

طیف

فرهنگ فارسی معین

(طِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) آمدن خیال در خواب . 2 - (اِ.) غضب ، خشم . 3 - جنون ، دیوانگی .4 - وسوسه . 5 - هر یک از هفت رنگی که بعد از تجزیه نور به دست می آید. 6 - مجازاً: نوع ، گونه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ