ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زنگدار

فرهنگ فارسی معین

(زَ) (ص فا.) طنین دار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ