ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رزم نامه

فرهنگ فارسی معین

( ~. مِ) (اِمر.) داستان جنگی (معمولا منظوم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ