ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دسه

فرهنگ فارسی معین

(دَ سَ یا س ) (اِ.) = دسک : گلولة ریسمانی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ