ترجمه مقاله

دامت برکاتة

فرهنگ فارسی معین

(مَ بَ رَ تُ) [ ع . ] (جملة فعلی دعایی ) بر دوام و پیوسته باد برکت های او. (پس از ذکر یا ثبت نام فقیهی یا مجتهدی زنده استعمال شود).
ترجمه مقاله