ترجمه مقاله

جنات

فرهنگ فارسی معین

(جَ نّ) [ ع . ] (اِ.) جِ جنت . 1 - بهشت ها. 2 - بوستان ها.
ترجمه مقاله