ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جابه جا

فرهنگ فارسی معین

(بِ) (ق .) فوری ، بلافاصله ، که بیشتر با فعل مردن به کار برده می شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ