ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تلکه

فرهنگ فارسی معین

(تَ لَ کِ) (اِ.) (عا.) پول یا جنسی که با مکر و فریب از دیگری بگیرند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ