ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیلان

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] ( اِ.) صورت ریز دارایی و بدهی شرکت ها و مؤسسات که معمولاً در آخر سال مالی تهیه شود، ترازنامه (فره ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ