ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگماشتن

فرهنگ فارسی معین

( ~. گُ تَ)(مص م .) = برگماردن : مأمور کردن ، منصوب کردن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ