ترجمه مقاله

اختلال

فرهنگ فارسی معین

(اِ تِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) درهم و بر هم شدن کار، خلل پذیرفتن . 2 - (اِمص .) بی سروسامانی .
ترجمه مقاله