ترجمه مقاله

احماض

فرهنگ فارسی معین

( اِ) [ ع . ] (مص ل .) 1 - از حالی به حال دیگر گشتن . 2 - شوخی و مزاح کردن . 3 - از جدیّت به سستی گراییدن .
ترجمه مقاله