ترجمه مقاله

آیتم

فرهنگ فارسی معین

(تِ) [ انگ . ] (اِ.) هر یک از بخش های جداگانة یک مجموعه ، موضوع ، مطلب ، چیز، فقره .
ترجمه مقاله