ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آواره

فرهنگ فارسی معین

(رِ) 1 - (ص .) بی خانمان ، دربه در. 2 - گم گشته . 3 - فراری . 4 - پراکنده ، پریشان . 5 - ( اِ.) ستم ، آزار.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ