ترجمه مقاله

آمپلی فایر

فرهنگ فارسی معین

(پِ یِ) [ انگ . ] ( اِ.) مجموعه یا مدار الکترونیکی برای تقویت نیرو و جریان یا ولتاژ، تقویت کننده ، فزون ساز.
ترجمه مقاله