ترجمه مقاله

آمرزیدن

فرهنگ فارسی معین

(مُ دَ) [ په . ] (مص م .) بخشیده شدن گناه توسط خداوند. غفران ،آمرزش ،آمرزیش .
ترجمه مقاله