آرمان

فرهنگ فارسی معین

( اِ.) 1 - آرزو، امید. 2 - حسرت ، اندوه . 3 - اصل .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما