ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آردل

فرهنگ فارسی معین

(دِ) [ تُر. ] ( اِ.) فراش ، مأمور اجراء.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ