ترجمه مقاله

کر کینه

گویش مازنی

۱ساقه های بازمانده پس از درو غلات ۲زمینی که هرساله و بدون ...
ترجمه مقاله