ترجمه مقاله

چخسن پخسن هکاردن

گویش مازنی

۱چرب زبانی کردن ۲سر و ته چیزی را به هم آوردن
ترجمه مقاله