ترجمه مقاله

پوت پوت هادان

گویش مازنی

ناسزا – به زنان نسبت روسپی گری دادن
ترجمه مقاله