ترجمه مقاله

پریک پریک

گویش مازنی

۱پرش و جنبش ناخواسته ی پلک ۲پرش نبض در قسمتی از بدن ۳کم کمک ...
ترجمه مقاله