ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پابه پا هکاردن

گویش مازنی

۱وقت تلف کردن – این پا آن پا کردن ۲معاوضه کردن ۳حرکتی حاکی ...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ