ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نرسی

گویش مازنی

کال – نرسیده – نارس
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما