ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

زغند

گویش مازنی

نوعی نفرین است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ