ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پَخْ پَخْ

گویش گنابادی

در گویش گنابادی یعنی به هم ریخته ، نامرتب ، نامیزان ، بدون نظم ، آشفته
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ