ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

غَریبی و فِراق

فرهنگ گنجواژه

جدائی و غربت.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ