ترجمه مقاله

گیرانۀ تک‌قطبی افزوده

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← اشتقاق تک‌قطبی افزوده
ترجمه مقاله