ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گونۀ خوش‌جریان

easy-flow grade

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‌ای بسپار که، در قیاس با گونه‌های متداول‌تر، راحت‌تر جریان می‌یابد
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما