ترجمه مقاله

گردشگری هوادریایی

fly-cruise holiday

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سفری که در آن گردشگر، پس از پرواز به مناطق ساحلی، برای بازدید از جزایر و جاذبه‌های دریایی از کشتی استفاده می‌کند
ترجمه مقاله