ترجمه مقاله

گردشگری روستانما

village tourism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

رویکردی در گردشگری که هدف آن شناساندن مقصدهای روستایی است
ترجمه مقاله