ترجمه مقاله

گردشگری درون‌قاره‌ای

short-haul tourism, short-haul travel

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سفری درون‌قاره‌ای یا محلی که با هواپیما معمولاً کمتر از پنج ساعت طول می‌کشد
ترجمه مقاله